понеделник, 5 февруари 2018 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ до "Топлофикация-София ЕАД" на основание чл. 62 от Закона за защита на потребителите

ЗАЯВЛЕНИЕ до "Топлофикация-София ЕАД" на основание чл. 62 от Закона за защита на потребителите  

Публикуваме още една форма на ЗАЯВЛЕНИЕ съгласно публикацията на страницата на фейсбук форума срещу престъпния произвол на Топлофикация София ЕАД:

https://www.facebook.com/Ne.Na.Reketa.Ot.ToplofikaciaДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД
УЛ. ЯСТРЕБЕЦ” 23 Б, Ж.К. БОРОВО,
1680 СОФИЯ


на основание чл. 62 от Закона за защита на потребителите


От:                                                                            ЕГН                             , адрес: гр. София, ж.к.
                             , бл.. ., вх.., ап.    представлявана от                                                      , член на
САК. адрес за кореспонденция - град София; бул.                                           ,ет.    .ап.
(чрез адв.                                           )

Относно: имот, представляващ апартамент №      , находящ се в гр. София, ж.к.               бл.     , вх.        , абонатен №      

Уважаеми г-н изпълнителен директор,
Уведомявам Ви, считано от 2010г. не се ползва топлинна енергия за отопление на горепосочения недвижим имот, представляващ апартамент .. находящ се в гр. София. ж.к........................................, бл.    , Вх.      , абонатен №                        , като радиаторите в имота са демонтирани и за това обстоятелство е съставен констативен протокол, заверен препис от който прилагам.
Допълнително е налице и валидно взето решение от Общото събрание на етажната собственост за преустановяване топлоподаването към отоплителните тела в коридорите и стълбищата на входа, тоест в общите части на сградата, за което е подписан съответния писмен Акт за спиране на отоплението във входа, с който представляваното от Ваша страна дружество разполага.
В тази връзка доверителката ми считано от 2010г. не ползва и не желае да ползва топлинната енергия, отдавана от сградната инсталация, чието единствено предназначение е разпределението на топлинната енергия и доставката й от абонатната станция до отоплителните тела в общите части и/или самостоятелните обекти в сградата. По тази причина същата не следва да се счита като клиент на топлофикационното дружество относно топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, тъй като между дружеството и нея не съществува валиден и обвързващ я договор/ облигационно отношение, по силата на което г-жа                                                                   да дължи заплащането на суми за отдадената от инсталацията в сградата енергия. Следва да имате предвид; че съгласно разпоредбата на чл. 153. ал. 6 от Закона за енергетиката, плащане на отдадената от сградната инсталация енергия се дължи само и единствено при наличието на втората кумулативна предпоставка, а именно в случаите, в които лицето, макар да е спряло топлоподаването към отоплителните тела в имота си е останало клиент на топлинната енергия, отдадена от общите части (за което свидетелства и начинът на изразяване на законодателя чрез използване на съюза "и"), а настоящият случай не е такъв поради валидно извършеният отказ от отоплението им. Не е възможно съществуването на понятието клиент само на сградна инсталация, ако едновременно с това лицето не отоплява или имота си или общите части на сградата, което е и единственото правилното тълкуване на чл. 153. ал. 6 от ЗЕ. Същото е видно и от разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС (чл. 9, т. 3. б. "б"). съгласно която на лицата се разпределят разходи за топлинна енергия, излъчвана от инсталацията на сградата, само "когато стълбищата и коридорите са оборудвани с радиатори" "с цел отопление на общите помещения". Припомням Ви, че в случай, че се стигне до съдебно решаване на възникналия спор, националният съд ще бъде длъжен да тълкува местното законодателство, в това число и нормата на чл. 153. ал. 6 от ЗЕ именно през призмата и в светлината на правото на Европейския съюз.
Ето защо с настоящото заявление повторно и от името на представляваното от мен лице Ви уведомявам, че доверителката ми не желае да ползва доставяната й от дружеството:
-       топлинна енергия за отопление на горепосочения имот,
-       топлинна енергия, отдавана от сградната инсталация и
-       топлинна енергия за отопление на общите части в сградата-етажна собственост.
Доколкото същата не е поръчвала доставката на топлинна енергия, не ползва, не желае доставянето на топлоенергия (в това число и за сградна инсталация), както и не е подписвала договор с дружеството - същата отказва да плаща неоснователно претендираните от "Топлофикация София" ЕАД суми за енергията, отдадена от сградната инсталация поради недьлжимостта им.
Ако въпреки заявеното от г-жа                               продължавате незаконосъобразно да твърдите, че може да съществува понятието "клиент на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация", без лицето да е клиент на енергия за отопление на имот или поне на общи части на сграда, както и ако доставите или продължите да доставяте топлинна енергия за горните цели на посочения имот (в това число и за сградна инсталация) - от името на г-жа                           заявявам, че на основание чл. 62. ал. 1 от ЗЗП, доверителката ми ще счита доставката на централно отопление, тоест на топлинна енергия (ТЕ) за отопление на имота, на ТЕ, отдадена от сградната инсталация и на ТЕ за отопление на общите части, за нежелана и непоръчана стока, доставена й принудително, без нейно съгласие и въпреки изричното й противопоставяне, като по тази причина съгласно императивното правило в нормата на чл. 62. ал. 2 от Закона за защита на потребителите "Топлофикация София" ЕАД няма да има правото да претендира връщане на доставеното централно отопление или заплащането на суми за доставката му. Същата разпоредба вярно и точно отразява изискванията на чл. 27 от ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС.
Следва да имате предвид и да се съобразите с действащата забрана съгласно чл. 68а. ал. 1 от ЗЗП на всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството за защита интересите на потребителите, както и императивната норма на §1 от ДР на същия закон, съгласно която "при противоречие на разпоредби на два закона се прилагат тези, които осигуряват по-висока степен на защита на потребителите". Ето защо дори хипотетично да се приеме, че е налице противоречие между разпоредбите на Закона за енергетиката и Закона за защита на потребителите, следва да се вземат предвид единствено разпоредбите в защита правата на потребителите!
Приложения:
1.    Изрично писмено пълномощно;
2.    Констативно приемо-предавателен протокол от ...............20......год.


Дата:                           година                             Заявител:.........................................
Гр. София                                                                          /адв.                                                    /
                                                                       процесуален представител на

Прилагаме и факсимилето от сайта:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Търсене в този блог