неделя, 4 февруари 2018 г.

ЖАЛБА ДО ВАС ЗА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ТОКА

ЖАЛБА ДО ВАС ЗА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ТОКА

15.10.2014 23:14 - Автор: demokrat63

Прочетен: 1420 Коментари: 0 Гласове: 1


ЧРЕЗ
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ


ДО
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


Ж А Л Б А

От адв. Данчо Цветанов Стоянов – ВрАк със сл. адрес: София, ул. „ Г . С. Раковски „ 127, офис 230, тел. 0888 979051

Против: Решение Ц-16 от 01.10.2014 г. на ДКЕВР

Правно основание: чл. 179 и сл. АПК


УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Считам, че постановеното от ДКЕВР Решение Ц- 16/01.10.2014 г. е нищожно, неправилно, поради нарушение на материалния закон, постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необосновано на следните основания:

1. Нищожно

1.1 Постановено от нелегитимен състав

На 02.09.2014г. Правителството на проф. Близнашки освобождава ”Боян Боев – председател на комисията и членовете: Лиляна Младенова и Еленко Божков и на тяхно место назначава: Светла Тодорова - председател и членове: Евгения Харитонова и Костадинка Тодорова.

Съгласно чл. 109 от Конституцията на Р. България, членовете на МС полагат клетва пред НС. От датата на полагането на клетвата, МС встъпва в правомощията си.

Чл. 109. Членовете на Министерския съвет полагат пред Народното събрание клетвата по чл. 76, ал. 2.

А съгласно чл. 108, ал.1 от Конституцията състава на МС е:

Чл. 108. (1) Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри.

Тези състави във връзка с ал. 5 и 6 на чл. 99 от Конституцията на Р. България, в които е посочен редът за назначаване на служебен кабинет и разпускане на НС, поставят под въпрос легитимността на целия МС с оглед на факта, че същите не са положили клетва пред НС.

Чл. 99

(5) Ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът назначава служебно правителство, разпуска Народното събрание и насрочва нови избори в срока по чл. 64, ал. 3. Актът, с който президентът разпуска Народното събрание, определя и датата на изборите за ново Народно събрание.

(6) Редът за съставяне на правителство по предходните алинеи се прилага и в случаите на чл. 111, ал. 1.


След като самият МС няма легитимност, би следвало и органът, който е конституирал, да е също нелегитимен. Нарушаването на конституционния ред за назначаване на служебното правителство и за разпускане на НС, сам по себе си говори за ниската правна култура на ”управляващите”, но е недопустимо за един професор по конституционно право.

В случай, че игнорирате факта, че МС не е положил клетва пред НС и приемете, че той е с ограничени правомощия само по организацията на провеждане на изборите на 05.10.2014 г, то моля да имате предвид, че промени в състава на ДКЕВР са извън тези правомощия.1.2 Постановено при липса на компетентност.

Съгласно чл. 2м пар. 1 във връзка с чл. 3 пар. 1 т. „Конкуренция - изключителна компетентност”, както и чл. 2, пар. 2 във връзка с чл. 4, пар. 2 т. „Енергетика”, т. „Защита на потребителите” и т. „Правосъдие”- споделена компетентност”, от ДФЕС/Лисабонския договор, страната ни е делегирала правомощия на ЕС/ЕК и само в областта на споделена компетентност можем да творим и то, ако не е регулирана материята от ЕС и в духа на първичното и вторичното право на ЕС. По своята същност правото на ЕС е с автономен характер, с пряко приложение и с приоритет над националното право. Това се потвърждава и от Решение № по а.х.дело № 4468/2009 г. на 5 чл. Състав на ВАС

"Общностното право е автономен правен порядък и се прилага непосредствено на територията на държавите - членки. Принципът за върховенство на общностното право прави неприложима по право всяка противоречаща му разпоредба на вътрешното законодателство, независимо от ранга на нормативния акт, в който тя се съдържа.”

“Прилагането на този принцип задължава националния съд по конкретно разглеждан от него спор, да прилага правото на общността в рамките на своята компетентност и да остави по собствена инициатива неприложена разпоредба на националното законодателство, която му противоречи, без да изчаква отмяната на тази разпоредба по законодателен или друг конституционен ред (в този смисъл решение на Съда на Европейските общности от 9 март 1978 г. по дело С-106/77 (делото Симентал))

http://www.kiip.bg/images/custom/Judgment%20No%207732_11-06-2009.pdf

В областта на енергетиката до настоящия момент са издадени три енергийни пакета, като 3-ти енергиен пакет /състоящ се от 3 регламента и 2 директиви, е в сила от 03.03.2011 г. /приложение с отговорите на ЕК по 3-ти енергиен пакет/. Съгласно този енергиен пакет ние трябваше да сме либерализирали енергийния си пазар, а регулаторът /ако има такъв тъй като опита на Германия доказа, че при либерализиран енергиен пазар такъв регулатор не е необходим/, трябва да е независим обществен орган.

Самият факт, че не е транспонирано правото на ЕС в областта на енергетиката от 3-ти енергиен пакет и неизпълнение на 3-те регламента в него, включително и регламентът за независим енергиен регулатор поставя под съмнение неговата легитимност, а неприлагане правото на ЕС, а това на ЗЕ, противоречащо на чл. 101 и 102 от ДФЕС, поставя регулаторът в позиция на постановени решения при липса на компетентност. /Дело С - 119/05 г Lucchini/.2. Неправилно поради нарушение на материалния закон.

Както посочих в по-горната точка, приложимо право в областта на енергетика /вкл. и конкуренция на енергийния пазар/ и защита на потребителите е правото на ЕС. То регламентира либерализация на енергийния пазар, докато ЗЕ регламентира монополно положение на производители и ЕРП-та. ЗЕ е в пълно противоречие с 3-ти енергиен пакет. Стига се дори до фрапиращ случай, отразен и в самото решение Ц-16/01.10.2014 г на ДКЕВР на стр. 4 абзац предпоследен, в което е записано:

„В постъпилата декларация от БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП е изразено несъгласие с повишаването на цената за „задължения към обществото“, като се посочва, че изменението ще доведе до неконкурентноспособност на индустриалните предприятия. В тази връзка следва да се има предвид, че по силата на чл. 34 и чл. 35 от ЗЕ невъзстановяемите разходи и разходите, произтичащи от наложени задължения към обществото, следва да бъдат разпределени между всички крайни клиенти.”

Това е типичен пример за непозволена държавна помощ на монополните структури и в ущърб на крайните потребители, в нарушение на чл. 101 и 102 от ДФЕС и чл. 38 от Хартата на основни права на ЕС /нарушения на първичното право на ЕС/.

Не прилагане правото на ЕС от държавни органи подставя под съмнение членството ни в ЕС и е престъпление срещу волята на суверена.3. При съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

В чл. 14 от ЗЕ е залегнала процедурата по обществено обсъждане. Такава бе насрочена на 25.09.2014г. от 11 часа. В хода на обсъждането, лице представляващо се за „търговски директор на най-големия търговец на ток в страната”, провокира на няколко пъти заседанието. Председателят на ДКЕВР не предприе никакви мерки да отстрани нарушителя от залата, въпреки непристойното му държане и отправени обидни думи към участниците в общественото обсъждане. Вместо да отстрани нарушителя и заседанието да продължи, Председателят на ДКЕВР прекрати заседанието. По този начин аз и мои колеги, вкл. и инж. Георги Христов, който бе прекъснат от нарушителя, нямахме възможността да изразим своите становища. Поради тази причина депозирах пред ДКЕВР предложение с искане за определяне на нова дата за продължаване на обсъждането. Отговор получих със самото решение, което е в нарушение на чл. 72., ал. 2 АПК. Изразеното становище на Комисията на стр. 4, абзац 5 не споделям.

„В постъпилото предложение от адв. Данчо Стоянов и други физически лица е отправено искане за насрочване на нов ден и час за продължаване на общественото обсъждане поради неговото прекратяване и закриване. В тази връзка следва да се отбележи, че отправилите предложението лица са имали възможност да изразят писмено своето становище след провеждане на общественото обсъждане, поради което в настоящия случай не е налице необходимост от продължаване или насрочване на ново обществено обсъждане, доколкото закриването на обсъждането не води до невъзможност за упражняване на техни права.”

Това становище на ДКЕВР още един път показва, че този орган не е независим регулатор, а придатък към изпълнителната власт и за наша жалост обслужва комерсиални монополни интереси, а не на гражданите. Подаване на писмено становище до Комисията не изчерпва съдържанието на общественото обсъждане. Общественото обсъждане е с по-голям обхват и чрез него освен Комисията с изразеното предложение, се запознават и другите участници в обсъждането, а чрез медиите и цялата общественост. Досега всички предложения, които съм правил, са и в съучастие с други представители на граждани и граждански организации, които са били с конструктивен характер. Винаги, когато съм оспорвал становище, съм показвал алтернатива, основана на факти и приложимо право. При този начин на проведеното обществено обсъждане, бях лишен от тази възможност и считам, че не са постигнати целите на чл. 71 от АПК.4. Необосновано

За да се разбере същността на исканото увеличение и ролята на ДКЕВР, всеки сам за себе си трябва да отговори на следните въпроси:

- Защо веднага след назначаването на новите членове, се пристъпи към процедура за повишаване на тока без да се изчака отчета за 9-месечието на 2014 г?

- Защо при свръхпроизводство на ел. енергия се иска увеличение на тока?

- Каква е причината да сме единствената страна в ЕС със свръхпроизводство на ток?

- Защо НЕК, който разполага с енергийни мощности 3 пъти повече от потреблението на страната, купува ток?

- На какви цени купува тока НЕК - сравнение с цените на собствените мощности ?

- На каква/ви цени продава?

- Защо в микса за вътрешно потребление са включени с 6% тези с по-ниска цена?

- Защо сме водещи в света по производство на ел. енергия от соларни панели?

- Откъде са взети повечето панели /по народност и кое поколения са/ кпд/?

- Какви договори са сключени за фотоволтаиците и тези договори съответстват ли на правото на ЕС?

- Кой и как сключи договорите с т.нар. „ Марици” /кои лица реално стоят зад тези т.нар. ”американци” и договорите им съответстват ли на чл. 101 и 102 от ДФЕС?

- Какви мерки се взеха по констатираните над 3 000 нарушение на ЕРП-тата?

- Как се разпределя цената от ел. енергията на лицата по веригата?

- Защо в Германия и Франция няма енергиен регулатор, а цените са сравнително най-ниски?

- Какво е съотношението на борсовата цена на ел. енергия в ЕС и тази в нашия пазар?

- Защо цените не ел. енергия в Гърция и Сърбия са по-ниски от нашите при положение, че те купуват ел. енергия от нас?

- Как ще се отрази повишаването на цената на малките и средни предприятия, доколкото са останали?

- Съгласно 3-ти енергиен пакет как като потребител мога да си сменя доставчика в рамките на 3 седмици?

Могат да се зададат още много въпроси, на които отговорите са еднозначни. Но безспорно може да се направи извод, че в последните години управлението на енергетиката ни е в ръцете на ”специалисти”, които не могат да направят разлика от производство на картофи и ел. енергия. При производството на картофи - производителят е този, който определя колко ще произведе, по кое време и колко ще предложи на пазара. И ако не може да продаде производството си ще го изхвърли. При производството на ел. енергия порядъкът е обратен - водещ е ПОТРЕБИТЕЛЯ. Той определя кой производител колко ще произведе, на базата на писмен договор с него. От гледна точка на производителя - всеки ще произведе толкова, колкото пазар си е подсигурил. В конкретния случай между производителя и потребителя е застанала държавата /в лицето на изпълнителната власт – МС, който казахме, че в момента е и нелегитимен/ чрез ДКЕВР. За жалост, ДКЕВР при тази олигархична система на държавно управление изземва нашите функции на потребител и игнорирайки нашите искания/потребности, взема решения в полза на монополистите. Това не е целта на закона съгласно 3-ти енергиен пакет - там ясно е записано:

”Каква е целта на третия енергиен пакет?

Целта е да се направи енергийният пазар напълно ефективен и да се създаде единен европейски пазар за газ и електроенергия. Това ще помогне за задържането на цените на възможно най-ниски равнища и ще увеличи стандарта на услугите и сигурността на доставките.

Каква е ползата за потребителите?

Ефективната конкуренция и правилното регулиране ще предложат най-добрите условия за потребителите. Третият енергиен пакет въвежда нови срокове, така че потребителите да могат действително да сменят доставчика си в рамките на три седмици. Едно скорошно проучване на Европейската комисия, публикувано през ноември показва, че потребителите в ЕС могат да спестяват средно € 100 на година, ако преминат на най-евтината предлагана и достъпна за тях електроенергия, но въпреки това само 12% са го направили. „УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Моля да прогласите нищожността на атакуваното Решение Ц- 16/01.10.2014 г. на ДКЕВР или да го отмените.

Моля да присъдите направените по делото разноски.

Oсобенно искане:

На основание чл. 180, ал. 2 от АПК моля да спрете изпълнението на Решение Ц-16/01.10.2014 г. Не е необходимо да се доказват с факти негативните последици от увеличаването цената на ел. Енергия, тъй като тези факти за някои ще са невъзратими с оглед тежкото икономическо положение на малкте и средни предприятия и ниския стандарт на живот на занчителна част от населението. Фалитите на предприятия ще е достаъчно условие за спиране на изпълнението- но кой ще възстанови щетите тогава. Ноторно известно е, че цената на ел. енергия е основен елемент в ценообразуването на 80% от предлаганите стоки на пазара и услуги. Това неминуемо ще доведе до неизгодно положение малките и средни производители/доколко са останали с оглед данните от Стопанската камера, че над 90% от икономиката ни е унищожена/, а от друга страна ще постави в крайно тежко положение най- слабо защитените- възрастните хора/пенсионери.

Приложения: съобщение от соц. мрежа, отговори на ЕК за 3-ти енергиен пакет; публикация „Как ще бъде управлявана българската енергетика”; публикация на Васил Филипов; публикация на д-р Радко Ханджиев; публикация „България е лидер по три показателя за зелена енергия”; графика на борсова цена не ел. енергия - Германия; списък на мощности и цени в България; фактура на ЧЕЗ, предложение до ДКЕВР.


София,                                                                      С уважение:

10.10.2014г.                                                                                     /адв. Данчо Стоянов/

http://demokrat63.blog.bg/politika/2014/10/15/jalba-do-vas-za-uvelichenieto-na-toka.1305055

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Търсене в този блог