петък, 25 май 2018 г.

Сигнал до Специализираната прокуратура чрез Министъра на енергетиката относно: консумирани състави от Наказателния кодекс от лицето Димитър Куюмджиев, доскорошен директор на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” към Министерство на енергетиката

Сигнал до Специализираната прокуратура чрез Министъра на енергетиката относно: консумирани състави от Наказателния кодекс от лицето Димитър Куюмджиев, доскорошен директор на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” към Министерство на енергетиката

София, 04.05.2018 г.

                                                                                   Чрез
                                                                      Министъра на енергетиката
                                                                                 на РБ
                                                                      г-жа Теменужка Петкова
                                                                             
                                                                                     до
                                                                Специализираната прокуратура 
                                                                    

Сигнал по чл.205, ал.1 от НПК до Министъра на енергетиката
     от Стоян Славейков Грозданов,
     адрес : София, ул.Калина Малина 22, GSM 0888 308297

относно : консумирани състави от Наказателния кодекс от лицето Димитър Куюмджиев, доскорошен директор на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” към Министерство на енергетиката

                         Многоуважаема г-жо Петкова,   

    Уведомявам Ви по чл.205, ал.1 от НПК във връзка с Решение 4777/2018 г. на ВАС по адм.дело 1372/2016 г., което по-нататък ще наричам „Решението”. Решението потвърди отдавна известен факт – формулата от т.6.1.1 от Методиката към Наредба 16-334 дава произволни резултати при изчисляване на количеството топлинна енергия (ТЕ), излъчвано от сградната инсталация (СИ) в многофамилна сграда. Като такава формулата в сегашния и предишния й вариант е била неприложима още от 2007 г. предвид изискването за фактуриране на реални количества енергия, провъзгласено в чл.38б, чл.155, ал.2 от ЗЕ, чл.38 (сега чл.66) от ЗЕЕ, чл.9, чл.10 и Приложение VII на Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност.
   Като допълнение чл.9, т.3 на Директива 2012/27/ЕС и точка А.4 на стандарта за разпределителите БДС EN 834 ясно посочват, че отделна услуга „сградна инсталация” няма. В този смисъл е и т.3 от §1 на ДР на Наредба 16-334 за топлоснабдяването – СИ не служи за отопление. Друго следствие от Решението е, че от 2002 г. незаконно определяните количества ТЕ от разпределителите също са изцяло произволни. По отношение на разпределителите изцяло е нарушен стандарта, вкл. спрямо маркирането им, проверката им и сертифицирането на сградната инсталация.
  Тези факти бяха известни от доста години на служителите от Дирекция Сигурност на енергоснабдяването” : директора Димитър Куюмджиев (Д.К.), починалия Кишкилов, Иван Маринов, Даниела Донова, Ваня Чолова. Многократно сезирани бяха също бившия зам.министър Николов и ръководството на Т.С. в лицето на Боян Паунов и Галина Тодорова. Както знаете, през зимата на 2013 г. бяха проведени масови протести в София, а и в цялата страна, срещу гаврата с гражданите и провеждания геноцид от страна на  3-те ЕРП-та и „Топлофикация София” ЕАД  (Т.С.). В столицата от страна на протестиращите бяха излъчени трима представители за контакти с уж народната власт – адв.Данчо Стоянов, Иван Иванов и Стоян Грозданов. Последваха редица срещи в Министерството на енергетиката, на които лицето Куюмджиев беше информирано за стотиците нарушения на законодателството от Т.С., вкл. за несъстоятелността на въпросната формула.  На една от срещите Куюмджиев сподели, че тази формула касае едни други времена, очевидно имайки предвид времето, когато радиаторите работеха на пълна мощност през целия отоплителен сезон и това струваше от 5 до 10 лева на месец за масовите апартаменти.
  Под натиска на гражданите в МЕ в края на 2013 г. бяха изготвени мимикриращи промени на Наредба 16-334, изцяло в нарушение на Правото на Европейския съюз (ПЕС). В това число такава беше и промяната на формулата от т.6.1.1 на Методиката. Д.К. дори си позволи да не изпълни формалните императивни изисквания за приемане на нормативен акт, записани в Закона за нормативните актове. Трудно може да се добави нещо към мотивите на съда, изложени в частта „Във връзка с компетентността, приложимата нормативна уредба” на Решението. Промените са приети с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16-334/06.04.2007г., обнародвана в ДВ, бр. 94/2013 година.

 В резюме (ползвани са цитати от Решението на ВАС) :
-      Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за топлоснабдяването с която е приета актуалната редакция на оспорената част от разпоредбата на т.6.1.1 от Методологията към Наредбата, е приета от заместник министър, за който не е установено да е действал при условията на заместване на министъра на енергетиката”. 
-        С Заповед № РД-16-307/25.02.2013г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма е създадена работна група с председател Д.К., която да подготви предложения за промени в Наредба № 16-334 от 6 април 2007г. за топлоснабдяването. По делото не са представени обаче доказателства, че на интернет страницата на административния орган са публикувани заедно проекта за изменение и допълнение на наредбата и мотивите, съответно доклада, каквото е изискването на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (в приложимата редакция от 2007г.) към който препраща чл.80 АПК.
-        В преписката се съдържа Доклад от Д.К. – директор на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” (който е председателят на работната група, създадена със Заповед № РД-16-307/25.02.2013г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма), адресиран до министъра на икономиката и енергетиката. От съдържанието на този доклад се установява, че той следва общественото обсъждане. Съдържанието на доклада не отговаря на изискванията за съдържание на доклада, въведени с чл.28, ал.2 ЗНА. В доклада не са посочени причините , които налагат приемането на Наредбата за изменение и допълнение, очакваните резултати от прилагането на промените, както и анализ за съответствието на измененията и допълненията с правото на Европейския съюз (ПЕС)


ИЗВОДЪТ НА ВАС :
Констатираните нарушения са съществени, тъй като се нарушават императивни норми от Закона за нормативните актове. Установеното води до извод, че при приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 06.04.2007г. за топлоснабдяването, обн., ДВ, бр.94/13г. са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.
И децата знаят, че в столицата от десетилетия функционира организирана група от лица, действаща в сектора централно топлоснабдяване и занимаваща се с принуда, грабеж, присвоявания, измама, изнудване, престъпление по служба, документни престъпления и др. Нарушенията на законодателството от страна на Т.С. са стотици и са описани неизчерпателно в приложение 1. Те не биха били възможни без „чадъра” от МЕ, осъществяван през годините най-вече от лицето Д.К. Накратко консумираните от Т.С. състави от НК са описани в приложение 2.
Куюмджиев и Николов (докато беше зам.министър) бяха тези, които не допуснаха за централното топлоснабдяване да се приложи Регламент 2006/2004 за защита на потребителите и Регламент 1/2003 за конкуренцията, в частност за непозволената държавна помощ. Многократно при срещи с граждани и в работни групи за промяна на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Наредба 16-334 (НТ) двете лица декларираха, че договори няма да има, но ще има „сградна инсталация”. Резултатът бе закрепостяване на редица текстове в ЗЕ и НТ, двусмислени или направо противоречащи на Регламент 2006/2004 г. Тези текстове, макар и дерогирани от ПЕС и от ЗЗП, се използват престъпно от редица състави на СРС и СГС.  
  От гореизложеното е видно, че лицето Куюмджиев носи съществена отговорност и съответно основна вина за ограбването на милиони български граждани. Лицето съзнателно е извършвало в продължение на години общественоопасно деяние, увреждащо в огромни размери собствеността на гражданите и преграждащо спазването на техните права, вкл. чрез осуетяване прилагането на ПЕС. Престъпната схема е проста : обявяване насила на гражданите за клиенти на Т.С. (непозволена държавна помощ), последвано от начисляване на произволно надписани количества ТЕ, с занижено качество и на едностранно определена от доставчика цена, недопускане на ясни сметки с точно посочване на мястото на продажбата и недвусмислено определен правен субект- купувач на мястото на доставката. Д.К. едва ли е сред подбудителите (това ще установи разследването), но със сигурност е сред изпълнителите, а може би на моменти и сред помагачите на организираната група. Чувствайки се недосегаем, с действията и бездействията си лицето Куюмджиев умишлено е допринесло дълги години да бъдат нанасяни значителни (многомилионни) материални, а и нематериални щети на гражданите на РБ.  
 Сигналът е изготвен с помощта  на стотици граждани, част от десетки хилядите членове и подръжници на групите във ФБ за борба с рекета на Т.С. Дузина от тях са преки свидетели на деянията на лицето Д.К. Не са малко и тези, които в писмената си кореспонденция с Куюмджиев са го сезирали за престъпленията на Т.С. и без изключение са получавали безсмислени „отговори”. Но пък това са допълнителни доказателства, че лицето Д.К. от години е действал с умисъл за създаване на благоприятна среда за продължаващия и в момента грабеж от организираната група. В близките дни от експертите на групите ще бъде довършен материалът за корупцията в СРС и СГС при делата на Т.С. срещу стотици хиляди набедени граждани. Освен че ще му бъде придадена широка публичност, текстът ще бъде предоставен на съответни български и европейски институции.
     Дълбокопочитаема г-жо Министър, приканвам Ви да спазите императивната разпоредба на чл.205, ал.2 от НПК  и да ме уведомите писмено дали сигналът ми по чл.205, ал.1 от НПК е изпратен на адресата. Моя ще е грижата да уведомя чрез медии и интернет максимален брой заинтересовани граждани за предприетите по казуса действия.


     Приложения :
1.   Актуализиран и модифициран материал на базата на сигнал до главна прокуратура, подаден през 2013 г. от 16 лица и организации;
2.   Неизчерпателен списък с нарушенията на законодателството, перманентно извършвани от организираната група „Топлофикация”. 

    София, 04.05.2018 г.                              Подпис :

НПК - Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.
(2) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, длъжностните лица трябва да уведомят незабавно органа на досъдебното производство и да вземат необходимите мерки за запазване на обстановката и данните за престъплението.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 органът на досъдебното производство незабавно осъществява правомощията си за образуване на наказателното производство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Търсене в този блог