петък, 26 юни 2015 г.

КЕВР облагодетелства чужди интереси

КЕВР облагодетелства чужди интереси

Публикувано на 25.06.2015 @ 07:06

Автор: Еленко Божков

/Поглед.инфо/ Противно на всякакви правила, ще започна изложението си с една констатация. Започвам по този начин и за да отговоря на неверните твърдения на комисари от КЕВР и представители на управляващите, че с новото решение се разпределяли прозрачно и справедливо между бита и бизнеса тежестите от дългосрочните договори с американските централи и ВЕИ и преференциалните цени за заводски централи и че е прекратена практиката НЕК да купува енергия на скъпа цена и да я продава на евтина.

Констатацията ми е:

С представения доклад за „Утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ КЕВР облагодетелства изцяло политико-корпоративните претенции за печалби и интереси на:

1. Така наречените „американски“ централи в „Марица Изток“

2. Част от собствениците на топлофикационни и заводски електрически централи

3. Собствениците на централи от ВИ (основно фотоволтаици)

4. Трите големи електроразпределителни и електроснабдителни дружества.


За да докажа твърдението си, ще обясня как става формирането на цените на електрическа енергия по сега действащия финансов модел:

- Най напред КЕВР определя прогнозата за енергията, която ще се консумира в България за съответния ценови период ( юли 2015 – юни 2016) .За предстоящия ценови период прогнозата е за кръгло 32,7 милиарда киловатчаса (32,7.TWh).

- КЕВР обобщава и каква част от тази енергия ще бъде изразходвана от битовите потребители и дребния бизнес, тоест от така наречения регулиран пазар, каква част ще бъде изразходвана от свободния пазар, т.е. от големите индустриални и бизнес консуматори, и каква част ще бъде използвана за технологични разходи (технически загуби при пренос и разпределение и кражби). За предстоящия ценови период прогнозата е за кръгло 15,4 милиарда киловатчаса (15,4 TWh) или 46,9% за регулиран пазар, 13,4 милиарда киловатчаса (13,4 TWh) или 40,9% за свободен пазар и 3,9 милиарда киловатчаса (3,9 TWh) или 12,2% за технологични загуби.


- След това КЕВР определя от кои производители ще се удовлетворят нуждите от енергия. Започва се със задължителната за изкупуване скъпа енергия от двете „американски“ централи, енергията от централи от ВЕИ и заводски и топлофикационни централи, с която се удовлетворява регулираният пазар. Ако остане свободен обем, той се запълва с евтина енергия от АЕЦ или ТЕЦ „Марица Изток 2“. За нуждите на технологичните загуби се е използвала енергия с цена, равна на цената на обществения доставчик, но тъй като разходите за технологични загуби се заплащат директно от крайните битови и промишлени потребители, през последните две години те се заплащат по цена 3 стотинки за киловатчас на АЕЦ. Така се формира така нареченият „енергиен микс“, от който след това се определя цената на обществения доставчик, която е основата за крайната цена на битовите потребители. В различни периоди в „енергийния микс“ са участвали и енергии от ТЕЦ „Варна“, ТЕЦ „Бобов дол“, хидроцентралите на НЕК и големи ВЕЦ, но както се вижда от графиката по-долу с намаленията през годините на количествата енергия, потребявана от регулиран пазар, една след друга от „микса“ отпадат и „Варна“, и „Бобов дол“, а тази година и ТЕЦ „Марица Изток 2“, за да могат да се изкупят пълните количества скъпа енергия от „американските централи“, ВЕИ и заводски централи и топлофикационни централи.                                        2013 - 2014 г.      2014 - 2015 г.      2015 - 2016 г.
                                        х109 kWh             х109 kWh              х109 kWh
ТЕЦ "Марица Изток" 1       2,151                   2,41                      3,65
ТЕЦ "Марица Изток" 3       2,7                       3,155                    4,6
ВЕКП                                 2,12                     2,68                      3,3
ВИ и ВЕЦ                           2,2                       1,7                        3,43
ВЕЦ > 10 MW                     0,22                     1,25                      0,192
Централи на НЕК               1,9                       1,6                        3,2
АЕЦ "Козлодуй"                 7,5                       1,71                      1,021
ТЕЦ "Марица Изток" 2       1,8                       1,655                     0
ТЕЦ "Варна"                      0,47                      0                           0
ТЕЦ "Бобов дол"               0,61                      0                           0
Общо за микса                  21,671                 16,16                    19,582
Консумация от
регулиран пазар               22                        16,2                      15,4

Както се вижда от графиката и сравнителната таблица за ценовия период 2015–2016 г, за да се удовлетворят претенциите по дългосрочните договори с „американските централи“, ВЕИ, топлофикационни и заводски централи, трябва да се изключат от „микса“ „Бобов дол“ и „Марица Изток 2“ и въпреки това количеството задължителна за изкупуване електрическа енергия заедно с централите на НЕК остава с 3,161 милиарда киловатчаса (3,161 TWh) по-голямо от прогнозата за потребление на регулирания пазар.

От сравнителната таблица ясно се виждат доказателствата по първите три точки от констатацията ми:

Че КЕВР удовлетворява изцяло политико-корпоративните претенции за печалби и интереси на:

1. Така наречените „американски“ централи в „Марица Изток“, като ВМЕСТО:

- да се продължат възложените от ДКЕВР и започнатите от Драгомир Стойнев разговори в посока радикално намаляване на разполагаемост и цена (виж количествата за 2014–2015 г.) или

- да се работи по жалбата на ДКЕВР за прекратяване на договорите поради неправомерна държавна помощ,

със сключването на бутафорно споразумение с „американските“ централи отпреди два месеца на практика се увеличи изкупуваната от тези централи енергия 1,5 пъти и се призна дълг на НЕК към тези централи с още 300 милиона лева и той вече е 750 милиона лева.

2. Част от собствениците на топлофикационни и заводски електрически централи, като в резултат енергията, която ще се изкупува от тези централи, нараства с 25%, като например за Топлофикация „Русе“ това увеличение е с 51% а за Топлофикация „Перник“ – 36%

3. Собствениците на централи от ВИ (основно фотоволтаици), като енергията, която ще се изкупува от тези централи, нараства с 200%.


За да се вмести в границите на енергията, нужна за регулиран пазар, КЕВР определя за регулирания пазар да се изкупуват 1,021 милиарда киловатчаса (1,021 TWh) от АЕЦ и 14,379 милиарда киловатчаса (14,379 TWh) от „американските“ централи, ВЕИ и топлофикации и заводски централи.

По такъв начин за свободния пазар остава да се разпределят по високите договорени и преференциални цени останалите 4,034 милиарда киловатчаса (4,034 TWh), произведени от същите централи.


Така среднопретеглената цена на изкупуваната от обществения доставчик електрическа енергия с включената компонента за „обществена доставка на електрическа енергия“ става 0,13683 лв. за кВтч.

След приспадане на приходите от цена „задължение към обществото“, разпределена върху цялата потребена енергия в България (32,7 милиарда киловатчаса (32,7 TWh)), която се равнява на 1 135 433 000 лв., и приходите от продадената на свободния пазар на пазарна цена енергия от „американските“ централи, ВЕИ и заводски централи и топлофикации (4,034 милиарда киловатчаса (4,034 TWh)) КЕВР определя цената, по която общественият доставчик продава на крайните снабдители на 0,11987 лв. за кВтч.

Такса „задължение към обществото“ се изчислява, като се сумират частите от около 21% от преференциалните и високи цени на енерегията от „американските“ централи, ВЕИ и заводски централи и топлофикации, с които те участват в продадената на свободен пазар тяхна енергия, и към тях се прибавят различни задължения на НЕК, които са признати и трябва да бъдат компенсирани. Така такса „задължение към обществото“ се определя на 0,04021 лв. за кВтч. Тази такса се добавя към цената на индустриалните потребители и води до увеличение на тяхната крайна цена с над 20%

Така се достига до възможността да бъдат оборени неверните твърдения на комисари от КЕВР и представители на управляващите, че с новото решение се разпределяли прозрачно и справедливо между бита и бизнеса тежестите от дългосрочните договори с американските централи и ВЕИ и преференциалните цени за заводски централи и че е прекратена практиката НЕК да купува енергия на скъпа цена и да я продава на евтина.

Практиката НЕК да купува енергия на скъпа цена и да я продава на евтина не е прекратена, а се повтаря отново и това се вижда от следващата графика:Вижда се че цените, по които НЕК заплаща енергията на ВЕИ, топлофикации и заводски централи и ТЕЦ „Марица Изток 2“, са по високи от цената 119,87 лв. за МВтч, на която НЕК продава енергията на крайните снабдители.

Оборва се и твърдението че с новите цени се разпределят прозрачно и справедливо между бита и бизнеса тежестите от дългосрочните договори с американските централи и ВЕИ и преференциалните цени за заводски централи.

Точно обратното: битовите потребители се товарят ДВА ПЪТИ!!! с такса „задължение към обществото“, като това се прикрива в доклада на КЕВР. По такъв начин сметката на всеки потребител се натоварва допълнително с четири стотинки на киловатчас, което за едно домакинство представлява най-малко 8 лева допълнително в сметката за ток на месец.


Както казах по-горе, цената на обществения доставчик е базата, към която като се добавят цените за услуги на преносното и разпределителното предприятие и цената за балансиране, се получава крайната цена на електрическа енергия за битовият потребител.

Тогава съвсем резонен е въпросът: Защо след като цената на обществения доставчик се намалява от 125 на 119,87 лв за МВтч, крайната цена за битовите потребители се увеличава с над 2,5%?

Отговорът е прост, а с него доказвам и точка 4 от констатацията ми: Защото с предстоящото си решение КЕВР се възползва от намалената цена на обществения доставчик, за да облагодетелства изцяло политико-корпоративните претенции за печалби и интереси на трите големи разпределителни и снабдителни дружества.

Това облагодетелстване от над 40 000 000 лв. става възможно, като с новото решение на КЕВР се премахват направените с решение № Ц-121 от 30.06.2014 г. от ДКЕВР корекции на необходимите годишни приходи на електроразпределителните дружества, с което приходите им трябваше да бъдат намалени с приблизително общо 470 000 000 лева за четири години.


Източник: Гласове, http://bulgarski.pogled.info/news/65589/KEVR-oblagodetelstva-chuzhdi-interesi

Красимир Андреев · Водещ коментатор · Varna, Bulgaria
Грабежа продължава..Овцете ги стрижат до кръв, а те все така си пасат трева безропотно ))

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Търсене в този блог