четвъртък, 14 май 2015 г.

Георги Кадиев: Червеният търговец на ток и хазарт, ДКЕВР Лицензирал до 2022 г.! Агитатор на майчин език

Георги Кадиев: Червеният търговец на ток и хазарт. Агитатор на майчин език

Пипалата на енергийния октопод не са от вчера, ето Ви статия от преди 5 години, като ДКЕВР е издал Лиценз до 2022 г. !


17/05/2010

Много българи, които симпатизират на БСП, защото имат нужда от силна социална политика, си мислят, че младият социалист Георги Кадиев е напуснал поста си на зам.-министър на финансите в кабинета "Станишев", защото е бил против дясната политика на шефа си Орешарски и не е бил съгласен с източването на ДДС под закрилата на Мария Мургина, шефка на НАП.

Истината може да се окаже доста по-различна. Кадиев е един от лидерите на БСП, най-силно приближени на председателя на софийската организация Румен Овчаров, който от десетилетие е в енергийния бизнес. Докато беше зам.-министър, Кадиев имаше (и още има) фирма за информационни технологии на име "Кадиев глобал", регистрирана на ул. "Синчец" 10, ап. 1 в София. В. "Стандарт" я обвърза с хазартна дейност в интернет, която носи такива гигантски приходи при почти никакви разходи, че юпито Кадиев влязло в яростна конкуренция с корифеите на хазарта у нас. Повечето от тях са турци, но и Васил Божков не е за изпускане, макар той да отрича всякакви интереси в хазарта.

По-интересното е, че веднага щом напусна кабинета "Станишев", червеното юпи навлезе мощно в енергийния бизнес. На 19 декември 2007 г. ДКЕВР имаше закрито заседание, на което обсъждаше даването на лиценз за търговия на ток на фирмата "Енерджи Съплай" ЕООД, еднолична собственост на Соня Петрова Николова-Кадиева, съпруга на бившия зам.-министър. (по информация на БГНЕС). Соня е завършила международен туризъм във Варна и от енергия си няма и представа, но, както става ясно по-късно, това не е и нужно.

Фирмата на Кадиеви е регистрирана на 30 октомври 2007 г. от СГС с капитал 5 000 лева на същия адрес в гр.София - ул. "Синчец"10, ап.1. За да получи лиценз обаче, тя трябва да представи гаранция. И такава е представена - от фирма "Кадиев Глобал". В гаранционното писмо се казва, че нейният собственик и управител Георги Кадиев "безусловно и неотменимо се задължава да носи солидарна отговорност в случай на необходимост, като покрие финансовите задължение на "Енерджи Съплай" ЕООД по договорите му за електрическа енергия".

Тоест, Кадиев сам гарантира за себе си пред държавата. Въпреки очевадната подигравка със закона, на 7 януари 2008 г. "Енерджи съплай" получава лиценз за търговия с електрическа енергия за срок от 10 години.

Как точно тази фирма "Енерджи съплай", с капитал от 5000 лева, търгува с ток за милиони евро? "Да не би да е издигнала стълбове и опънала жици? Защо дружествата, които произвеждат електроенергия, не я изнасят сами, ами имат нужда от посредник в лицето на госпожа Кадиева?", питаха смаяни специалисти в бранша. И как така г-н Кадиев със заплата на общински съветник дава гаранция да покрие задълженията на съпругата си по договорите и за търговия с електрическа енергия?

Очевидно е, че ДКЕВР са знаели за какъв лиценз става дума - Кадиев ще застане "на пътя на парите" като посредник и ще префактурира - пуска фактура на купувача, получава парите и от тях плаща на продавача, а разликата задържа за себе си. Какви комисиони им е раздал Кадиев, не се знае, но за размера им можем да съдим по това, че ДКЕВР наруши многократно Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

В т. 5, чл. 13 от Наредбата е посочено, че комисията няма право да разглежда заявления по същество, ако новоучреденото дружество, каквото е "Енерджи Съплай", не е представило удостоверение от банка за наличие на сметка с определена сума. Т. 9 от чл. 13 пък изисква представяне на данни за опит на съдружниците в извършване на дейността търговия с еленергия. Оказва се, че такива специалисти няма. На въпрос как семейството успява да побере в един офис компютърната си фирма "Кадиев глобал", в която според самия собственик работели 30 специалисти, и енергийната "Енерджи съплай", г-жа Кадиева отговаря: "Апартаментът е голям". (Виж "Сем. Кадиеви - търговци на ток" във в."Класа" от 19 декември 2007 г.)

Източник: http://www.vestnikataka.com/?module=displaystory&story_id=66055&format=html

Източник: http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_l-387_12.pdf

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82

Р Е Ш Е Н И Е
№ Л-387
от 16.07.2012 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 16.07.2012 г., като разгледа документите, приложени по преписка № 35 от 2012 г., образувана по заявление с вх. вх. № E-ЗЛР-Л-35/02.05.2012 г. от „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката, доклад вх.№ Е- Дк- 443/29.06.2012 г. по образуваната преписка и събраните данни от проведеното на 10.07.2012г. открито заседание , установи следното:

Преписка № 35/2012 г. е образувана по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-35/02.05.2012 г. от „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за
дейността „търговия с електрическа енергия ” комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.

Видно от представена справка за актуално състояние от Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД e търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон и е вписано като еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, град София, Район „Средец”, ул. “6 септември” № 24, ап.3, ЕИК 200686359.

Следователно заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ .
Предметът на дейност на дружеството е : верификации на доклади за отделни емисии парникови газове, други дейности, свързани с верификация на емисии на парникови газови по смисъла на закона за опазване на околната среда, както и всякакви друга дейност, незабранена от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, който е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Соня Петрова Николова- Кадиева. В отношенията му с ДКЕВР дружеството се представлява от Тодор Ангелов Ангелов.
Видно от представените от Соня Петрова Николова- Кадиева декларации, в качеството й на управител на „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД, се установи, че същата не е лишена от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждана с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството. От представените от Соня Петрова Николова- Кадиева декларации, в качеството й на управител на „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД се установи, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за производство на електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност.
Следователно издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ и чл. 13, ал. 2, т. 3, буква „а” и „б” от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността “търговия с електрическа енергия” липсва енергиен обект.

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Дружеството счита, че този срок е необходим и обоснован с оглед реализацията на бизнес-концепцията на дружеството в България, предвид състоянието и перспективите в развитието на пазара на електрическа енергия в страната. Предлаганият срок е с оглед гарантиране на реализацията, както на средносрочните, така и на дългосрочните планове и намерения на дружеството и гарантиране на стабилен паричен поток и оформяне на стимули за дългосрочно инвестиране и положителна финансова експозиция в България.

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия, дружеството декларира, че ще притежава офис , намиращ се в гр.София, ул. „6-ти Септември” №24, ап.3. Заявява, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа материални ресурси.

Съгласно чл.13, ал.6, т.2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от електроенергийния системен оператор. С писмо с изх. №ЦУ-ПМО-3149/08.05.2012г. “Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл.100, ал.1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.

От изложеното следва да се приеме, че „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия.
Относно наличието на човешки ресурси за осъществяване на дейността “търговия с електрическа енергия”, „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД е представило подробна управленска и организационна структура, както и данни за образованието и квалификацията на персонала. Първоначално дружеството ще извършва дейността „търговия с електрическа енергия” с трима служители, а в последствие с разширяване на дейността ще бъдат назначени допълнително още четирима служители.

Дейността „търговия с електрическа енергия” ще се извършва от служители – експерти, както следва:
- Управител – отговарящ за управлението на фирмата, за сключване на дългосрочни и средносрочни сделки;
- Търговски директор – отговарящ за развитието на нови пазари, спот сделки, преговори с доставчици, графици за доставки, развитие на нови пазари и др.;
- Специалист графици – ще извършва приемане на графици, обработка и изпращане на графици за доставка;
- ИТ специалист – извършващ поддръжка и техническо обслужване на компютърното и комутационно оборудване и др.;
- Търговец европейски пазари – ще бъде назначен през 2013г. и ще извършва преговори и подготовка на договори по дългосрочни и средносрочни сделки;
- Търговец борсови пазари - ще бъде назначен през 2014г. когато се очаква създаване на борса за електрическа енергия и ще извършва спот сделки.

„Енерджи Съплай Грийн” ЕООД има сключен договор за счетоводно обслужване.
Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, дружеството заявява, че управителят на „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД има опит относно търговията с електроенергия. Управителят е собственик и на фирма „Енерджи Съплай” ЕООД от 2007 г. и има издадена лицензия № Л-250-15/20.12.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, като активно участва на пазара на електроенергия. „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД непрекъснато разширява своята дейност и извършва сделки с Албания, Румъния, Гърция, Турция, Македония, Сърбия и Унгария. Основен елемент от стратегията на дружеството е непрекъснато наблюдение на процесите на електроенергийния пазар. Детайлно изучаване и анализ на пазара, както и на изискванията на търговските партньори, непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала и др.
Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД отговаря на изискванията за наличие на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността “търговия с електрическа енергия”.

В съответствие с т. 11 от Указанията на ДКЕВР за формата и съдържанието на приложените документи към заявлението, дружеството е представило проект на „Правила за работа с потребителите” в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

В производството по издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия” е необходимо да се направи оценка на финансовите възможности на заявителя за извършване на лицензионната дейност, както и за наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).

В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.2 т.4 и т. 5 от НЛДЕ са представени бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2012 г. - 2017 г. с прогнозни годишни финансови отчети, както и удостоверение от „Банка Пиреос България” АД за наличието на специална разплащателна сметка. Съгласно представените годишни финансови отчети за периода 2009 г.- 2011 г., дружеството не е извършвало дейност и не може да бъде направена оценка на финансовото му състояние.

„Енерджи Съплай Грийн” ЕООД е представил бизнес план за периода 2012 г.- 2017 г. с прогнозни годишни финансови отчети. Според представеният бизнес план общите прогнозни приходи са формирани от приходи от продажба на електрическа енергия в страната, приходи от износ и приходи от транзитни сделки.

Дружеството предвижда прогнозните приходи от продажба на електрическа енергия в страната през 2012 г. да възлизат на 3 326 хил. лв., за 2013 г. са 10 658 хил. лв. 4
и нарастват, като през 2017 г. достигат сумата от 34 547 хил. лв. Общите приходи от продажби в страната, от износ и от транзит през 2012 г. възлизат на 11 448 хил. лв., през 2013 г. са 32 971 хил. лв. и нарастват, като през 2017 г. достигат сумата от 118 498 хил. лв.

Прогнозните разходи за покупка на електрическа енергия в страната през 2012 г. възлизат на 3 240 хил. лв., за 2013 г. са 10 348 хил. лв. и нарастват, като през 2017 г. достигат сумата от 33 541 хил. лв. Общите разходи от покупка в страната, от износ и от транзит през 2012 г. възлизат на 11 127 хил. лв., през 2013 г. са 32 088 хил. лв. и нарастват, като през 2017 г. достигат сумата от 115 188 хил. лв.

Прогнозните количества електрическа енергия за покупко-продажба в страната през 2012 г. са в размер на 43 200 МВтч, през 2013 г. са 133 152 МВтч, през 2014 г. са 175 200 МВтч, през 2015 г. са 220 752 МВтч, през 2016 г. са 266 304 МВтч., през 2017 г. са 266 304 МВтч. Общите прогнозните количества електрическа енергия за покупко-продажба в страната, за износ и за транзитни сделки през 2012 г. са в размер на 129 600 МВтч, през 2013 г. са 350 400 МВтч, през 2014 г. са 438 000 МВтч, през 2015 г. са 613 200 МВтч, през 2016 г. са 832 200 МВтч., през 2017 г. са 1 051 200 МВтч.

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия както в страната, така и за износ, през 2012 г. е 75,00 лв./МВтч , през 2013 г. е 78,75 лв./МВтч, през 2014 г. е 82,69 лв./МВтч, през 2015 г. е 86,82 лв./МВтч, през 2016 г. е 91,16 лв./ МВтч. и през 2017 г. е 95,72 лв./ МВтч. Средната прогнозна покупна цена на електрическа енергия за транзитни сделки през 2012 г. е 107,57 лв./МВтч, през 2013 г. е 112,95 лв./МВтч, през 2014 г. е 118,60 лв./МВтч, през 2015 г. е 124,53 лв./МВтч, през 2016 г. е 130,75 лв./МВтч. и през 2017 г. е 137,29 лв./ МВтч.

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава електрическа енергия в страната, през 2012 г. е 77,00 лв./МВтч , през 2013 г. е 81,11 лв./МВтч, през 2014 г. е 85,17 лв./МВтч, през 2015 г. е 89,43 лв./МВтч, през 2016 г. е 93,90 лв./МВтч. и през 2017 г. е 98,59 лв./ МВтч.

Средната прогнозна продажна цена на електрическа енергия за износ, през 2012 г. е 78,00 лв./МВтч , през 2013 г. е 81,90 лв./МВтч, през 2014 г. е 86,00 лв./МВтч, през 2015 г. е 90,29 лв./МВтч, през 2016 г. е 94,81 лв./МВтч. и през 2017 г. е 99,55 лв./ МВтч. Средната прогнозна продажна цена на електрическа енергия за транзитни сделки, през 2012 г. е 110,00 лв./МВтч, през 2013 г. е 115,21 лв./МВтч, през 2014 г. е 120,97 лв./МВтч, през 2015 г. е 127,02 лв./МВтч, през 2016 г. е 133,37 лв./МВтч. и през 2017 г. е 140,04 лв./МВтч.

От представения бизнес план е видно, че дружеството прогнозира през първата година да приключи на печалба в размер на 237 хил. лв. През 2013 г. се очаква печалба в размер на 666 хил. лв., като нараства през следващите години и най-висока стойност от 2 765 хил. лв. достига през 2017 г.

В съответствие с изискванията на действащото законодателство, с писмо с вх. № Е-12-00-274/08.06.2012 е представено банково удостоверение от „Банка Пиреос България” АД, в което се посочва, че на името на „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД има открита специална разплащателна сметка със салдо към 23.05.2012 г. в размер на 150 000 лв., което покрива 1/24 част (138 хил. лв.) от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република България, съгласно изискванията на чл.8 а от Правилата.

Представено е удостоверение от „Банка Пиреос България” АД за открита сметка, различна от специалната, на името на „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД със салдо към 24.04.2012 г. в размер на 744.61 лв.

Приложено е и гаранционно писмо от „Енерджи Съплай” ЕООД, представлявано от Соня Петрова Николова-Кадиева, в което безусловно и неотменимо се задължава, в случай на необходимост, да покрие финансовите задължения на „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД по договорите, свързани с дейността „търговия с електрическа енергия” и да носи солидарна отговорност с дружеството по отношение изпълнението на тези задължения.

От анализа на представените прогнозни финансови отчети е видно, че „Енерджи Съплай Грийн” ЕООД ще постигне нарастващи в годините положителни финансови резултати. Дружеството е изпълнило изискванията за финансово гарантиране на сделките съгласно чл. 8а от Правилата за първата година от лицензионната си дейност и на база заложените в бизнес плана параметри ще притежава достатъчен размер оборотен капитал за обслужване на задълженията и обезпечаване на дейността „търговия с електрическа енергия”.

Предвид гореизложеното,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. На основание чл.21,ал.1,т.1, във връзка с 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката,
издава на „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД , ЕИК 200686359.
със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, град София, Район „Средец”, ул. “6 септември” № 24, ап.3
лицензия № Л–387-15 / 16.07.2012 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение.
2. На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката одобрява на „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД бизнес план за периода 2012- 2016 г , приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
3. На основание чл.14, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобрява на „Eнерджи Съплай Грийн” ЕООД Правила за работа с потребителите, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ангел Семерджиев)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
( Емилия Савева)


Агитатор на майчин език

Поискана е оставката на (Не)Зависимия Депутат за Права и Свободи

Публикувано на 27.05.2015 @ 13:25

/Поглед.инфо/ Предложението на депутата Георги Кадиев за разрешаване на предизборна агитация на езици различни от българския, което той еднолично внесе като Законопроект за изменение на Изборния кодекс, доведе до искане на неговата оставка като депутат от ПГ на БСП. Въпросът за оставката постави народният представител Стоян Мирчев на вчерашното заседание на парламентарната група.

Мотивите.

Първо. Кадиев застъпва и защитава позиция, която е в категорично противоречие с всичко българско. Прави предложение зад гърба на парламентарнта група. Не само че не е поискал обсъждане в групата, но внася предложението дори без да уведоми колегите си.

Второ. Депутатът е нарушил не само уставни правила за съласуваност на действията в партията и парламентарнта група, но и Декларацията за лоялност към парламентарната група, която сам е подписал при встъпването си в длъжност Народен представител в 43 НС. На обсъждането на Кадиев беше казано дословно следното: „Ти го направи провокативно, демонстративно го обяви във Фейсбук, без съгласуване с парламентарната група – ако има смисъл да сме в една група, той е да се съобразяваме един с друг”.

Трето. Кадиев предлага по време на предизборната кампания, „когато се използва друг език”, да „се използва точен превод на български език”. Този „друг език” може да бъде турски, може да бъде английски. „Ако днес ние позволим агитация на турски език в предизборната кампания, утре ДПС ще наложи и обучение на турски език в средното училище, за което те и сега настояват, а в други ден може да се появят предложения за вкарване на още един официален език в Конституцията”, каза Стоян Мирчев.

Многа хора, включително депутати, все още не разбират проблема за езика в изборна кампания колко ключово важен е.

Става дума за уважение към Конституцията.

Става дума за стопиране на все по-агресивните искания българската нация да бъде разцепена на части.

Става дума за усилия много хора в България да бъдат турцизирани и ислямизирани.

Кадиев очевидно не разбира тези неща.

И си играе с огъня.

Източник: http://bulgarski.pogled.info/news/64812/Poiskana-e-ostavkata-na-Ne-Zavisimiya-Deputat-za-Prava-i-Svobodi

ИМА ЛИ ОЩЕ СЪМНЕНИЕ, ЧЕ ТОЗИ ПРЕСТЪПНИК Е КАНДИДАТ ЗА ОЧНА СРЕЩА С БЪРЗОЛЕТЯЩ ОЛОВЕН КУРШУМ?!!!!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Търсене в този блог